SAC/s - SAM/s EMITIDOS 2021            SAC/s - SAM/s EMITIDOS 2022           SAC/s - SAM/s EMITIDAS 2023        SAI - EMITIDAS 2023

  SACs/SAMs - GT/DCA/04/2022 SACs/SAMs - GT/DSP/01/2023 SAI - GT/TMB/01/2023
SACs/SAMs - GT/DPE/01/2021 SACs /SAMs - GT/MT/01/2022 SACs/SAMs - GT/DSP/02/2023 SAI - GT/DCA/01/2023
SACs/SAMs - GT/DT/01/2021 SACs /SAMs - GT/OC/01/2022 SACs/SAMs - DH/UA/01/2023  
SACs/SAMs - GT/DT/02/2021 SACs/SAMs -GT/OP/04/2022 SACs/SAMs - GT/DDR/01/2023  
SACs/SAMs - GT/GTE/01/2021 SACs/SAMs - GT/OP/05/2022 SACs/SAMs - GT/MT/01/2023  
SACs/SAMs - GT/MT/01/2021 SACs/SAMs - GT/MTB/01/2023 SACs/SAMs - GT/MT/02/2023  
SACs/SAMs - GT/MT/02/2021 SACs/SAMs - GT/DH/UA/01/2022 SACs/SAMs - GT/OP/04/2023  
SACs/SAMs - GT/MT/03/2021 SACs/SAMs - GT/DCA/05/2022 SACs/SAMs - GT/OP/05/2023  
SACs/SAMs - GT/MT/04/2021 SACs/SAMs - GT/DCA/03/2022 SACs/SAMs - GT/OP/06/2023  
SACs/SAMs - GT/DCA/01/2021 SACs/SAMs - GT/DT/01/2022 SACs/SAMs - GT/OP/07/2023  
SACs/SAMs - GT/DCA/02/2021 SACs/SAMs - GT/DCA/01/2022 SACs/SAMs - GT/OP/08/2023  
  SACs/SAMs - GT/DCA/02/2022 SACs/SAMs - GT/TES/01/2023  
  SACs/SAMs - GT/DT/02/2022 SACs/SAMs - GT/TES/02/2023  
  SACs/SAMs - GT/OP/01/2022    
  SACs/SAMs - GT/OP/02/2022    
  SACs/SAMs - GT/OP/03/2022